Pracovní štáb ÚPK

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚstřední povodňová komise >

Pracovní štáb ÚPK

K operativnímu plnění úkolů vytváří ÚPK po dohodě s příslušnými resorty pracovní štáb ÚPK (dále jen PŠ ÚPK) složený z výkonných pracovníků orgánů zastoupených v ÚPK a pracovníků dalších organizací podílejících se na povodňové ochraně. Vedoucím PŠ ÚPK je ředitel odboru ochrany vod MŽP, který je zároveň tajemníkem ÚPK. Ostatní členy PŠ ÚPK jmenuje a odvolává předseda ÚPK. Seznam členů PŠ ÚPK je uveden v příloze. Jeho členové jsou povinni se seznámit s Povodňovým plánem ČR a s jeho změnami a doplňky.

PŠ ÚPK svolává jeho vedoucí vždy v případě žádosti o svolání ÚPK a to tak, aby k jednání ÚPK byly připraveny potřebné podklady. Podle vývoje povodňové situace může být PŠ ÚPK svolán i bez této žádosti k posouzení vývoje povodňové situace a vydání doporučení k dalšímu postupu. V časové tísni lze také svolat společné zasedání ÚPK a PŠ ÚPK.

PŠ ÚPK zasedá obvykle v místě zasedání ÚPK, v případě v jiném místě. Jednání řídí jeho vedoucí, popř. jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti pověřený člen PŠ. Zasedání PŠ ÚPK organizačně zajišťuje MŽP.

PŠ ÚPK jako operativní a výkonná složka ÚPK, ve své činnosti zejména:

soustřeďuje zprávy o povodňové situaci, posuzuje a vyhodnocuje její vývoj a připravuje souhrnné informace pro jednání ÚPK,

vyžaduje průběžné zprávy od povodňových orgánů nižších stupňů, jednotlivých Povodí s.p., ČHMÚ a dalších orgánů a organizací, jakož i zprávy jiných ústředních orgánů,

připravuje a předkládá ÚPK návrhy potřebných opatření v celém rozsahu její působnosti,

zajišťuje, koordinuje, příp. kontroluje provedení opatření přijatých ÚPK podle její pokynů,

zabezpečuje další činnosti, kterými ho ÚPK v konkrétních případech nebo trvale pověří.

ÚPK může pověřit PŠ ÚPK také zabezpečováním určitých činností mimo povodeň, např. koordinací a kontrolou přípravných opatření k povodňové ochraně, projednáním Povodňového plánu ČR apod.

Soubor: d_stab_upk.htm


Ústřední povodňová komise > Pracovní štáb ÚPK

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 27.06.2022