Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR a Hasičský záchranný sbor

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR a Hasičský záchranný sbor

V období mimo povodeň usměrňuje Ministerstvo vnitra IZS při přípravě záchranných a likvidačních prací, kontroluje připravenost útvarů na zabezpečování komunikačního spojení, na úkoly při zabezpečení ochrany zdraví a života občanů, při ochraně pořádku a majetku a při případném vzniku mimořádné události. Zabezpečuje výstavbu a provozuschopnost systému pro vyrozumění orgánů státní správy, samosprávy a varování obyvatelstva při povodňovém nebezpečí, sjednocuje postupy evakuace obyvatelstva, navrhuje povodňovým orgánům obsah evakuačních opatření v povodňových plánech. Podílí se na přípravě nouzového přežití obyvatelstva, zejména v oblasti humanitární pomoci povodněmi postiženému obyvatelstvu, koordinuje vedení plánů ochrany obyvatelstva pod vodními díly před účinky zvláštních povodní.

V období povodně především:

ústředně řídí a koordinuje záchranné a likvidační práce,

kontroluje efektivnost nasazení příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR),

při povodni zasahující rozsáhlejší území koordinuje spolupráci jednotlivých útvarů IZS při zabezpečovacích a záchranných pracích,

prostřednictvím složek Ministerstva vnitra - operačního a informačního střediska HZS ČR a operačních středisek hasičských záchranných sborů - zajišťuje informovanost obecních úřadů s rozšířenou působností a krajských úřadů a složek IZS o varovných hlášeních v souvislosti se vznikem povodní, při povodních zajišťuje spojení s krajskými úřady a obecními úřady s rozšířenou působností

rozhoduje o nasazení a soustředění jednotek požární ochrany a věcných prostředků HZS z více krajů,

při aktivaci ÚPK zajišťuje spojení mezi útvary policie, operačními a informačními středisky HZS ČR zasažených krajů a ÚPK,

při záchraně osob nebo rychlém průzkumu ohroženého nebo zaplaveného území na vyžádání předsedy krajské PK nebo ÚPK zajišťuje pomoc letecké služby Policie ČR.

Soubor: f_mv.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.07.2019, publikována: 27.06.2022