Statut Ústřední povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy >

Statut Ústřední povodňové komise

schválený usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 806

Ústřední povodňová komise (dále jen "Komise") je stálým pracovním orgánem vlády, která jej zřizuje podle § 81 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen "vodní zákon"), pro plnění úkolů na úseku ochrany před povodněmi.

(1)Komise řídí, kontroluje, koordinuje a v případě potřeby ukládá opatření v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi v době povodní ohrožujících rozsáhlá území, pokud povodňové komise krajů vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

(2)V rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi Komise

a)informuje vládu o průběhu a důsledcích povodní,

b)nařizuje po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu s možným dosahem přesahujícím rámec oblastí povodí podle § 25 odst. 2 vodního zákona,

c)koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí krajů,

d)vede záznamy v povodňové knize,

e)oznamuje dotčeným povodňovým komisím krajů den a hodinu převzetí a ukončení ústředního řízení ochrany před povodněmi a rozsah požadované spolupráce,

f)vyhodnocuje vývoj povodňové situace,

g)rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o opatřeních ke zmírnění rozsahu povodní i povodňových škod a činí opatření podle povodňových plánů, zejména organizuje záchranné práce a vyžaduje plnění všeobecných povinností v oblasti ochrany před povodněmi,

h)v době ústředního řízení ochrany před povodněmi předkládá vládě zprávy o povodňové situaci a povodňových škodách spolu s návrhy na nutná opatření k odstranění škod nebo k zabránění jejich opakování a připravuje zprávy pro sdělovací prostředky.

(3)Komise projednává a schvaluje Povodňový plán České republiky podle § 81 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

(4)Komise může podle potřeby žádat prostřednictvím předsedy Komise podklady od všech ministrů a vedoucích správních úřadů, potřebné k plnění svých úkolů. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.

(5)Komise rozhoduje o realizaci projektu k pořízení dokumentace povodní, které svým rozsahem přesahují území jednoho kraje.

(1)Komise má 12 členů, kterými jsou předseda Komise, místopředseda Komise a další členové.

(2)Předsedou Komise je ministr životního prostředí.

(3)Místopředsedou Komise je ministr vnitra.

(4)Dalšími členy Komise jsou

a)ministr zemědělství,

b)náměstek ministra financí,

c)náměstek ministra obrany,

d)náměstek ministra vnitra, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky,

e)náměstek ministra pro místní rozvoj,

f)zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Českérepubliky,

g)hlavní hygienik ČR,

h)vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství,

i)ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, který je tajemníkem Komise,

j)náměstek ministra zahraničních věcí s účastí v případě realizace opatření k ochraně před povodněmi s přeshraničním dopadem.

Členy Komise, uvedené v tomto odstavci pod písmeny b) až j), jmenují a odvolávají věcně příslušní ministři a neprodleně o tom informují předsedu Komise.

(5)Členství v Komisi končí ukončením výkonu funkce, popřípadě ukončením pracovního nebo služebního poměru.

(6)V případě vážných důvodů může člen Komise delegovat na dobu určitou pro práci v Komisi jiného zaměstnance úřadu, kterého je zástupcem (dále jen "zástupce"). Zástupce se musí před započetím své práce v Komisi prokázat písemným zmocněním s rozhodovací pravomocí a pověřením hlasovat, podepsaným zastupovaným členem Komise.

(1)Předseda Komise

a)řídí práci Komise a odpovídá vládě za její činnost,

b)svolává zasedání Komise,

c)v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována Komisí a tato

d)předkládá dodatečně Komisi ke schválení,

e)podepisuje usnesení Komise,

f)předkládá vládě materiály z oblasti působnosti Komise,

g)jmenuje a odvolává členy pracovního štábu Komise,

h)rozhoduje o tom, zda budou na jednání Komise pozváni experti a představitelé dalších orgánů státní správy,

i)schvaluje výši odměny expertům, pokud na ni vznikl nárok podle článku 8 tohoto statutu.

(2)Po dobu nepřítomnosti předsedy Komise jej zastupuje a práci Komise řídí místopředseda Komise, případně jiný člen Komise, kterého předseda pověřil.

(1)Komise zřizuje k operativnímu plnění některých úkolů po dohodě s příslušnými resorty pracovní štáb.

(2)Pracovní štáb Komise nemá vlastní statut.

(3)Předsedou pracovního štábu Komise je tajemník Komise.

(4)Členové Komise mají právo účastnit se jednání pracovního štábu Komise.

(5)K práci v pracovním štábu Komise mohou být přizváni rovněž externí spolupracovníci.

Komise může přizvat ke spolupráci zástupce dalších orgánů státní správy, případně experty.

(1)Komise zasedá podle potřeby, nejméně jednou ročně; závěry ze zasedání jsou vydávány formou usnesení Komise.

(2)Komise může část nebo celé zasedání prohlásit za neveřejné.

(3)K přijetí návrhu usnesení Komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů Komise nebo zástupců. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Komise nebo jeho zástupce, resp. jiného člena Komise, kterého předseda Komise pověřil řízením Komise.

(4)Přijatá usnesení Komise jsou závazná pro všechny členy Komise.

(1)Náklady na činnost Komise jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.

(2)Členové Komise nemají nárok na odměnu za výkon funkce.

(3)Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy expertům, kteří nejsou zaměstnanci veřejné správy, a to za práci, kterou pro Komisi vykonávají formou veřejné zakázky nebo na základě dohody o provedení práce.

Komise přijme jednací řád. Jednací řád je vnitřním předpisem Komise, která schvaluje jeho změny a doplňky.

(1)Členové Komise, zřízené podle dříve platného ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, se považují za členy Komise podle tohoto statutu.

(2)Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.

(3)Tento statut je přístupný na www stránce Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády. Na www stránce se zveřejňuje úplné platné znění statutu.

(4)Tento statut nabývá účinnosti dne 25. srpna 2004.

Soubor: p2_statut_upk.htm


Přílohy > Statut Ústřední povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.2018, publikována: 27.06.2022