Složení a činnost ÚPK

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyÚstřední povodňová komise >

Složení a činnost ÚPK

Členy ÚPK jsou pověření členové vlády a další pověření pracovníci ústředních orgánů, které jsou nebo mohou být činné v ochraně před povodněmi. Předsedou je ministr životního prostředí, místopředsedou je ministr vnitra.

Zastoupení jednotlivých ústředních orgánů v ÚPK schvaluje vláda, naposledy bylo upřesněno usnesením vlády ČR č. 1102 ze dne 5. listopadu 2003, kterým byl současně schválen její nový statut.

Seznam členů ÚPK je uveden v příloze. Členové ÚPK jsou povinni se seznámit s povodňovým plánem ČR a s jeho změnami a doplňky.

Zasedání ÚPK svolává její předseda, příp. místopředseda nebo pověřený člen:

a)v době povodně

na žádost předsedy (jeho zástupce) povodňové komise kraje, pokud tato vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření,

na základě vyhodnocení povodňové situace a jejího možného vývoje,

b)mimo povodeň

k projednání organizačních a jiných závažných otázek v oblasti ochrany před povodněmi.

ÚPK řídí, kontroluje, koordinuje a v případě potřeby ukládá opatření v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi v době povodně ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise krajů vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření. V rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi podle zák. č. 254/2001 Sb.:

informuje vládu o průběhu a důsledcích povodní,

nařizuje po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem přesahujícím rámec oblastí povodí,

koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí krajů,

vede záznamy v povodňové knize,

dále při plnění funkce ústředního povodňového orgánu na území ČR:

vyhodnocuje vývoj povodňové situace,

rozhoduje o opatřeních ke zmírnění průběhu a následků povodní a činí opatření potřebná k výkonu zabezpečovacích a záchranných prací, zvláště při použití prostředků mimo působnost aktivované povodňové komise kraje,

v případě potřeby vyžaduje pomoc jednotek Armády ČR, Ministerstva vnitra (včetně leteckého útvaru pro provedení terénního průzkumu), jakož i pomoc ostatních orgánů a organizací, pokud o ni dle platných předpisů nepožádají povodňové komise krajů,

předkládá vládě zprávy o povodňové situaci a povodňových škodách spolu s návrhy na nutná opatření,

připravuje zprávy pro sdělovací prostředky,

rozhoduje o realizaci projektu k pořízení dokumentace povodní, které svým rozsahem přesahují území jednoho kraje.

Opatření příslušející ÚPK může v případě nebezpečí z prodlení učinit její předseda, případně místopředseda. Taková opatření předkládají dodatečně ÚPK ke schválení. ÚPK je povinna informovat povodňové komise krajů o přijatých opatřeních v jejich územních obvodech. V případě převzetí ústředního řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu, oznamuje příslušným PK den a hodinu převzetí a ukončení ústředního řízení.

ÚPK zasedá zpravidla v Praze, v případě potřeby v jiném místě (zpravidla v oblasti probíhající povodně).

Soubor: d_slozeni_upk.htm


Ústřední povodňová komise > Složení a činnost ÚPK

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.01.2021, publikována: 27.06.2022