Informační zabezpečení ochrany před povodněmi na centrální úrovni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Informační zabezpečení ochrany před povodněmi na centrální úrovni

Informační zabezpečení činnosti orgánů a organizací, podílejících se na ochraně před povodněmi na centrální úrovni, lze rozdělit do několika úrovní:

a)Stálé dokumenty obsahující potřebné informace

Povodňový plán ČR,

povodňové plány správních obvodů krajů,

povodňové nebo jiné plány,

předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi.

b)Pravidelně poskytované informace, hodnotící vývoj hydrometeorologické situace za určité časové období

týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci s předpovědí vývoje na následující dny,

měsíční posouzení hydrometeorologické situace v ČR, včetně posouzení výše hladiny podzemních vod.

Tyto zprávy zpracovává ČHMÚ a rozesílá zainteresovaným ústředním orgánům (např. Úřadu vlády, MŽP, MZe, MV, Generálnímu štábu Armády ČR), jednotlivým s.p. Povodí a některým dalším. Zprávy obsahují meteorologické a hydrologické hodnocení situace včetně hodnocení srážkové činnosti a situace na důležitých vodních tocích a vybraných nádržích. Při výskytu povodňových situací je zpráva doplněna příslušnými údaji o průběhu povodní.

c)Aktuální informace při nebezpečí povodně a v průběhu povodně

upozornění předpovědní povodňové služby,

výstraha předpovědní povodňové služby,

varovná zpráva hlásné povodňové služby,

průběžná informační zpráva,

ostatní zprávy a hlášení.

Podrobnosti předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn. Zprávy a hlášení jsou směrovány na povodňové orgány, které řídí ochranu před povodněmi v ohroženém nebo zasaženém území. Situace, při nichž nastává povinnost informovat ústřední povodňový orgán (tj. ÚPK nebo MŽP) jsou uvedeny dále. V případě, že ÚPK převezme řízení ochrany před povodněmi je nutno předávat všechny zprávy a hlášení také této komisi.

Průběžně využitelné informace o aktuální situaci na vybraných vodních tocích a nádržích jsou obsaženy na webové stránce ČHMÚ www.chmi.cz . Informace za jednotlivá povodí jsou dostupné na webových stránkách správců povodí (Labe: www.pla.cz, Morava: www.pmo.cz, Odra: www.pod.cz Ohře: www.poh.cz, Vltava: www.pvl.cz).

Při vzniku povodně je povinnost povodňových orgánů, správců významných vodních toků a ČHMÚ informovat ústřední povodňový orgán prostřednictvím povodňové služby MŽP o těchto situacích:

dosažení průtoku většího než při 50leté povodni,

dosažení směrodatného stavu pro vyhlášení 2. SPA nebo 3. SPA ve sledované vodoměrné stanici (hlásný profil kategorie A) nebo na vodním díle,

vyhlášení 3. SPA pro některý vodní tok, úsek nebo územní obvod,

vyhlášení 2. SPA pro větší celek (hlavní vodní tok nebo území obce s rozšířenou působností),

hrozící havárie a havárie vodních děl nebo zařízení způsobující povodňové nebezpečí,

vznik mimořádných ledových jevů na vodních tocích způsobujících povodňové nebezpečí,

vznik rozsáhlých povodňových škod nebo ztrát na životech v důsledku povodně,

vydání upozornění a výstrah předpovědní povodňové služby na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodňové situace a dosažení SPA.

Informace o výše uvedených událostech, popř. o dalších závažných skutečnostech, podávají podle povahy věci povodňové orgány nižších stupňů, ČHMÚ, jednotlivé s.p. Povodí a další účastníci povodňové ochrany. Zprávy tohoto typu podávat bezprostředně.

Hlásná služba na hraničních vodních tocích je zajišťována v rámci dvoustranné spolupráce na hraničních vodách se Spolkovou republikou Německo, Rakouskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou. Předávání hlášení zahraničním partnerům zabezpečuje CPP ČHMÚ a jeho RPP v Ústí nad Labem, Ostravě a Brně. Pro Labe platí mimořádný rozsah hlášení od vodního stavu v Ústí n. L. vyššího než 450 cm a stoupající tendencí. Hlášení o zvýšeném odpouštění z přehrad Fláje a Přísečnice zabezpečuje Povodí Ohře s.p.

d)Souhrnné informace po ukončení povodně

zpráva ČHMÚ,

souhrnné zprávy jednotlivých s.p. Povodí,

zprávy povodňových orgánů,

hodnotící zpráva ostatních složek s ústřední působností (např. MV, MZe, příp. dalších ústředních orgánů), pojišťovny apod.

Souhrnné zprávy za ucelená povodí zpracovávají jednotlivé s.p. Povodí se zahrnutím podstatných informací z hodnotících zpráv povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a krajů, včetně odhadu vzniklých povodňových škod. Souhrnné a hodnotící zprávy jsou předkládány ústřednímu povodňovému orgánu do 3 měsíců po ukončení povodně. Pokud zhodnocení povodně vyžaduje rozsáhlejší evidenční a dokumentační práce, je následně předkládána celková zpráva do 6 měsíců. V přílohách je osnova zprávy ČHMÚosnova zprávy jednotlivých s.p. Povodí.

Soubor: j_info.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 16.01.2021, publikována: 27.06.2022